องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM) [ 1 ต.ค. 2563 ]114
2 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ต.ค. 2563 ]116
3 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการใช้พลังงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]117
4 คู่มือการเข้าใช้บริการและการเบิกจ่าย สปสช. [ 1 ต.ค. 2563 ]126
5 คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2563 ]114
6 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 1 ต.ค. 2563 ]116
7 คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2563 ]114
8 คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]115
9 คู่มือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ต.ค. 2563 ]117
10 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 1 ต.ค. 2563 ]114
11 คู่มือการปฏิบัติงานวินัย 2559 [ 1 ต.ค. 2563 ]116
12 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของ อปท. [ 1 ต.ค. 2563 ]114
13 คู่มือปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2563 ]132
14 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2563 ]119
15 คู่มือแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน สตง [ 1 ต.ค. 2563 ]113