องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 [ 2 พ.ย. 2562 ]91
42 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ2499 ผู้ขอจดเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ [ 2 พ.ย. 2562 ]91
43 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 2 พ.ย. 2562 ]93
44 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 2 พ.ย. 2562 ]100
45 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 2 พ.ย. 2562 ]91
46 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 2 พ.ย. 2562 ]93
47 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 2 พ.ย. 2562 ]89
48 การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน [ 2 พ.ย. 2562 ]87
49 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 2 พ.ย. 2562 ]93
50 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 2 พ.ย. 2562 ]92
51 การแจ้งถมดิน [ 2 พ.ย. 2562 ]92
52 การแจ้งขุดดิน [ 2 พ.ย. 2562 ]94
53 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 พ.ย. 2562 ]95
54 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ [ 2 พ.ย. 2562 ]91
55 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า [ 2 พ.ย. 2562 ]92
56 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ [ 2 พ.ย. 2562 ]89
57 ประกาศปรับปรุงระยะเวลาในการให้บริการประชาชน [ 5 เม.ย. 2562 ]95
 
|1|2หน้า 3