องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 มิ.ย. 2564 ]0
2 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุน พ.ศ.2497 [ 10 มิ.ย. 2564 ]0
3 กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]0
4 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรอง ประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ และร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๒๑ [ 27 พ.ค. 2564 ]0
5 แจ้งการเปิดใช้งานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต(Anti-Corruption Toolbox) [ 26 พ.ค. 2564 ]0
6 การแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. ..... [ 17 พ.ค. 2564 ]0
7 แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม [ 17 พ.ค. 2564 ]0
8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ [ 11 พ.ค. 2564 ]7
9 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการจัดมหรสพที่มีการใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ..... [ 7 พ.ค. 2564 ]12
10 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1268/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 30 เม.ย. 2564 ]12
11 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1253/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 29 เม.ย. 2564 ]11
12 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ฉบับที่ 60 / 2564 เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 3 [ 28 เม.ย. 2564 ]13
13 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1216/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 23 เม.ย. 2564 ]12
14 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1181/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 21 เม.ย. 2564 ]11
15 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1180/2564 เรื่อง ให้ประชาชนโนพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอก เคหสถาน หรือสถานที่พำนักของตน [ 21 เม.ย. 2564 ]12
16 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 [ 19 เม.ย. 2564 ]12
17 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 [ 2 เม.ย. 2564 ]28
18 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่ิอมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 12 มี.ค. 2564 ]34
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ประจำปี 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]24
20 การประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะอาด 2564 ของจังหวัดปราจีนบุรี [ 19 ม.ค. 2564 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6