องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 88 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]20
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 24 ก.ย. 2563 ]12
3 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใช้งานระบบทดสอบความรู้ด้านธรรมาภิบาลออนไลน์ [ 16 ก.ย. 2563 ]11
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 11 ก.ย. 2563 ]9
5 ประกาศ อบต ดงขี้เหล็ก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ [ 20 ส.ค. 2563 ]10
6 ประกาศ อบต. ดงขี้เหล็ก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ โครงการบริบาลท้องถิ่น [ 19 ส.ค. 2563 ]11
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]11
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข [ 11 ส.ค. 2563 ]13
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 20 ก.ค. 2563 ]14
10 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]10
11 รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 19 มิ.ย. 2563 ]13
12 ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2563 – 2 กรกฎาคม 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]13
13 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 5 มิถุนายน 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]13
14 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]10
15 ประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) [ 1 มิ.ย. 2563 ]13
16 ประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External integrity and Transparency Assessment : EIT) [ 1 มิ.ย. 2563 ]12
17 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1546/2563 ลว. 31 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี [ 1 มิ.ย. 2563 ]11
18 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]12
19 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1340/2563 ลว. 16 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี [ 18 พ.ค. 2563 ]13
20 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1341/2563 ลว. 16 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี (เพิ่มเติม) [ 18 พ.ค. 2563 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5