องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใช้งานระบบทดสอบความรู้ด้านธรรมาภิบาลออนไลน์ [ 16 ก.ย. 2563 ]5
2 ประกาศ อบต ดงขี้เหล็ก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ [ 20 ส.ค. 2563 ]3
3 ประกาศ อบต. ดงขี้เหล็ก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ โครงการบริบาลท้องถิ่น [ 19 ส.ค. 2563 ]6
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]9
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข [ 11 ส.ค. 2563 ]12
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 20 ก.ค. 2563 ]12
7 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]10
8 รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 19 มิ.ย. 2563 ]10
9 ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2563 – 2 กรกฎาคม 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]6
10 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 5 มิถุนายน 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]12
11 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 มิ.ย. 2563 ]15
12 ประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) [ 1 มิ.ย. 2563 ]16
13 ประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External integrity and Transparency Assessment : EIT) [ 1 มิ.ย. 2563 ]9
14 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1546/2563 ลว. 31 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี [ 1 มิ.ย. 2563 ]4
15 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]6
16 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1340/2563 ลว. 16 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี [ 18 พ.ค. 2563 ]4
17 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1341/2563 ลว. 16 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี (เพิ่มเติม) [ 18 พ.ค. 2563 ]5
18 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1269/2563 ลว. 2 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี [ 4 พ.ค. 2563 ]5
19 คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1270/2563 ลว. 2 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี [ 4 พ.ค. 2563 ]5
20 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5