วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ย. 2563
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ของเวปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ารายทาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ซอย ๒ ต่อจากถนนลาดยางเดิมถึงเชื่อมหมู่ที่ ๑๐ บ้านขอนขว้าง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ดงขี้เหล็กกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ. ๙๕๐ ปจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างเหมาพัฒนาเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอย ๗ ศรีสุข ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบที่ อบต.ดงขี้เหล็กกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยหน้าโบสถ์ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบ อบต.ดงขี้เหล็กกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน ๒ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานปลัด (ตู้เก็บกุญแจ) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง