วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนข้างคลองเกษียรชำรุด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) อบต.ดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาวตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อถังขยะเปียกและถังขยะพลาสติกจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ซอยหลังวัดบ้านตาเปียก เซื่อมซอย ๒ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ซอยบ้านนางบัวศรี เรืองสุขเซื่อมถนนชายทุ่ง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) ประจำปี 2564 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างเหมาวางท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ภานในหมู่ที่ ๘ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง