วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔๙๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท) จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องเคลือบบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง