วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการย้ายถังแชมเปญ เครื่องกรองสนิมเหล็กพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ตำกว่า ๒๔,๐๐๐.- บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต้นทรงโค้ง) จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการติดตั้งถังแชมเปญ เครื่องกรองสนิมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร ตัวรถชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง