วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะ จำนวน ๒๑ รายการ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานจำนวน ๓ เครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบไฟฟ้าสำนักงาน อบต.ดงขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2563 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อภายในตำบลดงขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งถังแชมเปญ และเครื่องกรองสนิมเหล็ก หมู่ ๑๒ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ซอย ๒ หน้าวัดศรีเงิน ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็กกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง