องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562

กองสวัสดิการสังคม

 
 
  นางนันทวัน ทานกระโทก
 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  

 

นางสาวเยาวธิดา แสนทวีสุข างปาฌิสรา วรรณโชติ เฉลยอาสน์
นายธีรวุฒิ สีระบุตร
นักพัฒนาชุมชนรชำนาญการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 
นางสาวปิยมาศ จันทร์ไชย
นางสาวระวีวรรณ พรมมา
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป