องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นายศุภโชค  บุญเล็ก  
  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

 

นางสาวอรุณี อเนกบุณย์ นางนันทวัน ทานกระโทก
นายเอนก เกิดสงวน
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 นางอรุณี อเนกบุญย์
นายศุภโชค  บุญเล็ก
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองคลัง