องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  ส.ต.ท.เดชา วรรณมร  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

 

นางสาวอรุณี อเนกบุณย์ นางนันทวัน ทานกระโทก
นายเอนก เกิดสงวน
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นางสาววันดี เมศร์อาทร
นายศุภโชค  บุญเล็ก
 ครู คศ.๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองคลัง