องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  ส.ต.ท.เดชา วรรณมร  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 0897510699
 

 

นางสาวอรุณี อเนกบุณย์ นางนันทวัน ทานกระโทก
นายเอนก เกิดสงวน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 0944861311
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 0618525533
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 0819494275
 

นางสาววันดี เมศร์อาทร นายศุภโชค  บุญเล็ก
 ครู คศ.๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร. 0845386740

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0910053003