องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   
  -ว่าง-  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 

-ว่าง- นางสาวสุชาดา กำมณี
นางปทิตตา บางแดง
นักวิชาการศึกษา ครู คศ.๒
ครู คศ.๒

นางสาวเขมศิริ  ชื่นชม นางสาวขนิษฐา ศิริสุขภาพ นางสาวสุภาภรณ์ คำพงษ์
ครู ค.ศ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ครูผ้ดูแลเด็ก ปฏิบัติหน้าที่ครูผ้ดูแลเด็ก
นางสาวสุกัญญา สุนาโพธิ์ นางสาวณัชชา  แดงรัศมีโสภณ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ดูแลเด็ก คนงานทั่วไป