องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
 
 
 
   หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 

-ว่าง- นางสาวสุชาดา กำมณี
นางปทิตตา บางแดง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครู คศ.๒
ครู คศ.๒

 

นางสาววันดี เมศร์อาทร
นางสาวขนิษฐา ศิริสุขภาพ นางสาวสุภาภรณ์ คำพงษ์
ครู ค.ศ.๑
ปฏิบัติหน้าที่ครูผ้ดูแลเด็ก ปฏิบัติหน้าที่ครูผ้ดูแลเด็กนางสาวเขมศิริ  ชื่นชม
นางสาวสุกัญญา สุนาโพธิ์ นางสาวณัชชา  แดงรัศมีโสภณ
ครู ค.ศ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างทั่วไป