องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
 
 
 
   หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
 

 

นางสาวสุกัญญา ทองน้อย นางสาวสุชาดา กำมณี
นางปทิตตา บางแดง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครู คศ.๒
ครู คศ.๒

 

นางสาววันดี เมศร์อาทร
นางสาวขนิษฐา ศิริสุขภาพ นางสาวสุภาภรณ์ คำพงษ์
ครู ค.ศ.๑
ปฏิบัติหน้าที่ครูผ้ดูแลเด็ก ปฏิบัติหน้าที่ครูผ้ดูแลเด็กนางสาวเขมศิริ  ชื่นชม
นางสาวสุกัญญา สุนาโพธิ์ นางสาวณัชชา  แดงรัศมีโสภณ
ครู ค.ศ.๑ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างทั่วไป