องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562

กองช่าง

 
 
  นายเอนก เกิดสงวน
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง  

 
นายวีรชัย ศิริบูรณ์
นายทวีศักดิ์ รุณเกษม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ


-ว่าง-

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 
นายพลสิทธิ์ สิทธิพล นางสาววัจนา พิทักสินษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา คนงานทั่วไป