องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562

กองช่าง

 
 
  นายเอนก เกิดสงวน
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง  

 
นายวีรชัย ศิริบูรณ์
นายทวีศักดิ์ รุณเกษม
ผู้ช่วยนายช่าง ผู้ช่วยช่างสำรวจ

นายนพรุจ จิตร์เพิ่ม

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 
นายพลสิทธิ์ สิทธิพล นางสาววัจนา พิทักสินษ์
พนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป