องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562

กองคลัง

 
 
  นายศุภโชค บุญเล็ก
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง  
 

จสอ.อรมเทพ อากาศ นายประวิทย์   ชังเจริญ
นางสาวมะลิวัลย์ ใจปลอด
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน

นักวิชาการการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

 

นางสาวอัจฉรา ศรีสุขะ นางสาวปรางทิพย์ ขันทอง นางสาวกุลยา จันทร์แก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุนางสาวศศิกานต์ เฉลิมพลกุล นางสาวพัชราพร  ทองเล็ก
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสะเกษ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป