องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานปลัด

 
 
  นายเอกชนินทร์ เซ็นนันท์
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

 

นางสาวอรุณี อเนกบุณย์ นายอนันท์ พิมสะอม
นางกัลยา กล้าสงคราม
หัวหน้าสำนักปลัด นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

 

นายจักรพงศ์ เตชะนอก พ.อ.อ. เจษฎา จูเซียน
นางสาวจุฑามาศ รุ่งเจริญทอง
นิติกร ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันแล
บรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานพ.จ.อ. ธวัชชัย ธาราดล
นางสาวศันรุนีย์ เอี่ยมสะอาด
นางสาวสายฝน โพธิ์กลิ่น
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นางสาววารีวรรณ จันทรไชย
นายอนุสรณ์  สีนนท์
นายเอกสิทธิ์ คูณสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสุดธนู สุระขัน นายสมชิต บัวศรี นายวีระ แสงอุไร
คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ


นายสุนทร บัวศรี นายสุรชัย ทับหลำ
นายธวัชชัย รอดสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ คนงานทั่วไป(ขับรถกู้ชีพ) คนงานทั่วไป(ขับรถขยะ)


นางศรีไพร มุ่งเจริญ นายปรีชา เสาร์ศิริ
นางสาวนารินทร์ ดีเอี่ยม
ภารโรง พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา
คนงานทั่วไป
     
นางสาวญาณิศา สาทพันธุ์   นางสาวจีรนันท์  เลิศศักดิ์วิมาน
นายมนู กาฬภักดี 
คนงานทั่วไป  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คนงานทั่วไป