องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562

สำนักปลัด

 

 
  ส.ต.ท.เดชา วรรณมร
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวอรุณี อเนกบุณย์ นายอนุรักษ์ คชรินทร์
นางสาวสุวภีย์  อรัญภูมิ
 หัวหน้าสำนักปลัด นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 
- ว่าง -
พ.อ.อ. เจษฎา จูเซียน พ.จ.อ. ธวัชชัย ธาราดล
นิติกรบุคคล
นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ส.ท.ภคณัฏฐ์ คุ้มอุดมทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวสุภัชชา มีแก้ว
นางสาวจีรนันท์ เลิศศักดิ์วิมาน
นางสาวสายฝน โพธิ์กลิ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นางสาววารีวรรณ จันทรไชย
นายอนุสรณ์  สีนนท์
นายเอกสิทธิ์ คูณสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสาวศันรุนีย์ เอี่ยมสะอาด นายปรีชา เสาร์ศิริ นายวีระ แสงอุไร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา คนงานประจำรถขยะ


นายสุนทร บัวศรี นายสุรชัย ทับหลำ
นายธวัชชัย รอดสุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางศรีไพร มุ่งเจริญ นายสมชิต บัวศรี
นางสาวนารินทร์ ดีเอี่ยม
ภารโรง คนงานประจำรถขยะ
คนงานทั่วไป
 
 
นางสาวอินฐิพร จันทร์ศิริ
 นายสุดธนู สุระขัน
นายมนู กาฬภักดี 
คนงานทั่วไป   คนงานประจำรถขยะ คนงานทั่วไป