องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562

สภา อบต.


นายสมบูรณ์   ชาติเชิดศักดิ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 082-2599005

นายพานิช   ตระกูลษา

รองประธานสภา อบต.
โทร. 0879410305
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางวงดือน   คุ้มศักดิ์
นายพันธ์   หนวดหอม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
โทร. 0641958741
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
โทร. 0899340409


นายธนกฤต    มหาเมฆ
นายวิเชียร    เหล็กศิริ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
โทร. 0984726009
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่
โทร. 0813651977


นายณรงค์    แช่มช้อย
นายบุญช่วย    สีตา
สมาชิก อบต.หมู่ที่
โทร. 0890958037
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗
โทร. 0861095171


นางวาสนา   ปานทอง
นายประวิทย์    สังข์ทอง
สมาชิก อบต.หมู่ที่
โทร. 0831134711
สมาชิก อบต.หมู่ที่
โทร. 0855021007


นายธนวิชญ์   วงษกรณ์
นางประนอม  ชนะโภคากุล
  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑o
โทร. 0917784789
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑
โทร. 0899332838


นายสายหยุด    สีนนท์
นายเสงี่ยม    มีแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒
โทร. 0817038782
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓
โทร. 0895439115