องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562

สภา อบต.


 

  นายอุดม ตระกูลษา
 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นายสมศักดิ์ ชัยมาด
นายสามารถ อังกาบ
รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 นายเกียรติภูมิ คูณวัตร 
นางวงเดือน คุ้มศักดิ์
นายพันธ์ หนวดหอม นายทองดำ อยู่เจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

 

นางน้อย บุญขวัญ
นายสันต์  ไพรศูนย์
นายสมคิด รัตนเลี่ยม
นายทนงศักดิ์ สิงห์ศุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔

 
 

นายวิเชียร เหล็กศิริ นายสมุทร บุตรศรี นายณรงค์ แซ่มช้อย
นายเกรียงศักดิ์ ศรีเทา
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖   สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖

 
 

นายวันชัย อยู่มา
นายปรีชา ตระกูลทุม
นางวาสนา ปานทอง นางสว่าง สมพงษ์
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ 
 
 

นางอำไพ ปิ่นทอง  นางสาวศิริลักษณ์ เหล็กศิริ  นายประยูร จันทร์ไชย
  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑o
นางประนอม ชนะโภคากุล
นายเสงี่ยม หนวดหอม
นายอมร ที่พัก
นายสายหยุด สีนนท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒

นายวินัย ศรีพิราม
นายสุนทร ที่พัก


สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓