องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ได้จัดทำโครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการระดับตำบลเพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่น ในรูปแบบการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลอย่างมีประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2022-11-04
2022-09-26
2022-09-13
2022-06-07
2022-06-02
2022-03-30
2022-03-07
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-24