องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน


เมื่อวันที่ 7 มี.ค.65 นายอุดม ตระกูลษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และทุจริตประพฤติมิชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

2022-06-07
2022-06-02
2022-03-30
2022-03-07
2022-02-10
2022-01-14
2021-12-24
2021-11-30
2021-11-23
2021-08-27