องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการ ระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก จัด โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการ
ระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆของประชาชนในท้องถิ่น ในการจัดการจัดประชุมประชาคมตำบลอย่างมีประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน

2021-02-16
2021-02-04
2021-01-29
2021-01-25
2021-01-25
2021-01-18
2021-01-06
2021-01-01
2020-12-18
2020-11-30