องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.dongkelek.go.th
 
 
 


มอบอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019


ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(Covid 19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งสถานการณ์ทั่วโลก ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

หมู่บ้านโคกมะกอก หมู่ที่ 1 มีความประสงค์จะจัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ปีงบประมาณ 2564 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ดงขี้เหล็ก

เพื่อเป็นการรณรงค์เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา จัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อตามแนวทางในการสอบสวนโรค และควบคุมโรคของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์เฝ้าระวัง และแจ้งให้ประชาชนทราบอยู่เป็นระยะ

2021-02-16
2021-02-04
2021-01-29
2021-01-25
2021-01-25
2021-01-18
2021-01-06
2021-01-01
2020-12-18
2020-11-30